Ξεκινά επισήμως η διαδικασία για νέες άδειες online τυχερών παιγνίων

Ξεκινά και επισήμως, όπως αναμενόταν, η διαδικασία για τη χορήγηση νέων αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) γνωστοποίησε σήμερα πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τη σχετική αίτηση και τα προβλεπόμενα από τη διαδικασία δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά έγγραφα προκειμένου να εξεταστεί από τις υπηρεσίες της Αρχής η χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

Σημειώνεται πως το νέο πλαίσιο με το οποίο ρυθμίζεται η αγορά των online τυχερών παιχνιδιών προβλέπει τη χορήγηση αποκλειστικά δύο τύπων αδειών: α) για διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος, και β) για Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια. Οι νέες άδειες (χωρίς, βέβαια, διαγωνισμό) που παραχωρούνται θα είναι 7ετούς διάρκειας (αντί 5ετούς αρχικά). Ο “Τύπος 1” αφορά σε άδεια διαδικτυακού στοιχήματος με αντίτιμο 3.000.000 ευρώ και ο “Τύπος 2” σε άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων με αντίτιμο 2.000.000 ευρώ.

Στα νομιμοποιητικά έγγραφα θα πρέπει να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αντίγραφα ποινικών μητρώων για μετόχους και μέλη Δ.Σ. εταιρειών, πράξεις σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης εταιρείας, οικονομικές καταστάσεις τελευταίας τριετίας, στοιχεία και δικαιολογητικά για τη βιωσιμότητα, την οικονομική, τεχνική και επαγγελματική επάρκεια/ικανότητα των ενδιαφερόμενων, το business plan και business model των ενδιαφερόμενων, αναλυτική περιγραφή εγκαταστάσεων και τεχνολογικών/πληροφοριακών συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν κ.ά.

Οι άδειες χορηγούνται με απόφαση της ΕΕΕΠ εντός δύο μηνών από την υποβολή των αιτήσεων, εφόσον ικανοποιούνται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά.

Novibet

Παίξε νόμιμαΠαίξε νόμιμα
21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα & με ασφάλεια |

Η ανακοίνωση της ΕΕΕΠ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4002/2011 (Α 180), ιδία δε τις διατάξεις του άρθρου 45 αυτού, και τις διατάξεις των Κανονισμών Παιγνίων που θεσπίστηκαν για τη ρύθμιση της Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου, ιδία δε τις με αριθμό 79305 ΕΞ 2020/23.07.2020 (Β 3262), 79835 ΕΞ 2020/24.07.2020 (Β 3265) και 79841 ΕΞ 2020/24.07.2020 (Β 3266) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, τα νομικά πρόσωπα που επιθυμούν τη χορήγηση Άδειας Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου δύνανται να αιτηθούν αυτήν από την Ε.Ε.Ε.Π.

Για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι αδειών:

– άδεια για διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος, του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ’ του άρθρου 25 του ν.4002/2011 (Α 180), και

– άδεια Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων της περίπτωσης κβ’ του άρθρου 25 του ν.4002/2011 (Α 180).

Σε κάθε υποψήφιο κάτοχο δύναται να χορηγηθούν και οι δύο τύποι αδειών. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση, παραχώρηση ή εκχώρησή τους, ολικώς ή μερικώς. Κάθε άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η κατάτμησή της, ενώ απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.

Η Ε.Ε.Ε.Π. καλεί τα νομικά πρόσωπα που το επιθυμούν να καταθέσουν την αίτηση του άρθρου 45 του ν.4002/2011 (Α 180), με τα δικαιολογητικά και στοιχεία του άρθρου 5 της με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.07.2020 (Β 3265) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, και λαμβανομένης υπόψη της εκδοθείσας Οδηγίας 1/2020 της Ε.Ε.Ε.Π., προς απόδειξη της συμμόρφωσής τους προκειμένου για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

Πηγή: capital.gr

Σχετικά άρθρα